Àmbit de l´alumnat

El Servei de Psicologia i Orientació porta a terme un treball individualitzat amb els alumnes que requereixen intervenció sistemàtica per un període de temps en els àmbits de desenvolupament funcional, psicomotriu, cognitiu i d’aprenentatge familiar social o emocional. 

Servei de reeducació psicopedagògica o logopèdica

El Col·legi ofereix la possibilitat de realitzar la reeducació o intervenció derivada de les exploracions. Aquest tipus de treball es dissenya de manera personalitzada i s’explica a cada família quan és requerit. En l’àmbit de l’Escola només serà possible treballar si el motiu de consulta és l’indicat per ser realitzat en aquest marc escolar, com ara el treball de psicopedagogia, psicomotricitat o logopèdia.

Tutoria individualitzada

Aquest servei està pensat per aquells alumnes que requereixin un seguiment i control més directe i exhaustiu que el que requereixen els alumnes de la seva edat en la dinàmica habitual i sobrepassa la possible intervenció del tutor del grup. Aquest servei vindrà recomanat pel mateix tutor i pel director de l’etapa educativa.

Exploracions diagnòstiques

Per aquells casos que es consideri necessària una valoració més profunda i específica amb l’alumne, el Servei de Psicologia i Orientació recomana realitzar exploracions individuals completes per identificar millor les dificultats, dissenyar el pla d’actuació i les orientacions pertinents amb cada alumne. Aquest servei es pot realitzar en el propi centre, dins l’horari escolar.

 

Àmbit familiar

Àmbit docent

 

 


Entre els diferents àmbits d’actuació, destaquen:
 • Desenvolupament neurocognitiu de les habilitats mentals bàsiques.​
 • ​Enriquiment instrumental, mitjançant la teoria del desenvolupament proximal.
 • Processament de la informació (input-output): pensament, elaboració de la informació i estratègies de comunicació.
 • Habilitats socials i de comunicació.
 • Entrenament en tècniques de relaxació.
 • Maduració de recursos personals, hàbits i rutines.
 • Autoconeixement i autoestima.
 • Programes per desenvolupar la Intel·ligència.
 • Integració sensorial: processos sensorials del cervell i conductes adaptatives.
 • Psicomotricitat relacional i de desenvolupament.
 • Estratègies per a l’estudi, planificació i aprenentatge significatiu.
 • Mediació i resolució de conflictes.
 • Entrenament de les funcions executives (planificació, flexibilitat mental, inhibició i atenció i memòria operativa).
 • Realitzar un seguiment evolutiu bàsic de logopèdia en els nivells d’Educació Infantil i primer cicle de Primària, quan el tutor o els pares ho consideren oportú.


Utilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar Més informació